કોંગ્રેસના ગેનીબેન ઠાકોરનો જોવા મળ્યો અનોખો અંદાજ : ટ્રેક્ટરમાં બેસીને પહોંચ્યા સભા સ્થળે