કોંગ્રેસે ઉમેદવાર જે.પી મારવીયાનો દાવો,દોઢ લાખની લીડથી જીત થશે