સિઝનમાં પહેલીવાર ગરમીનો પારો 40.5 ડિગ્રી લૂ લાગવાના- મૂર્છીત થવાના 30 કિસ્સા નોંધાયા