રૂપિયાની લેતી-દેતીમાં બિલ્ડરે યુવક પર ફાયરીંગ કર્યું