ઈ-રિક્ષા : વડોદરામાં નિષ્ફ્ળતા બાદ અમદાવાદમાં પ્રયાસ