પારંંપારીક ભીમ ભાલકાના એક દિવસીય મેળામાં માનવ મહેરામણ