ભરૂચના ફાટાતળાવમાં ખુલ્લી ગટરમાં રેતી ભરેલી ટ્રક ખાબકી