ચરોતરના ખેડૂતોને નકલી બિયારણથી સાવધાન રહેવા તાકીદ કરવામાં આવી