નવનિર્મિત શ્રદ્ધાંજલિ પાર્ક યુદ્ધ સ્મારકને ખુલ્લું મૂકાયું...