અંકલેશ્વરમાં બે ટ્રકની ટક્કરમાં જીઆરડી જવાનનું મોત