આણંદના જનરલ નિરીક્ષકે વલ્લભ વિદ્યાનગર સ્થિત મતગણતરી કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી