વયોવૃદ્ધ અને શારીરિક દિવ્યાંગોના મતદાન માટે તંત્ર કામે લાગ્યું