ભાદરવી પૂનમ મહામેળો : દિવ્યાંગ વૃદ્ધ અને જરૂરિયાતમંદ માટે મફત મુસાફરી