ઈવીએમ, વીવીપેટ, સહીત 170 પ્રકારની સામગ્રીનું વિતરણ