કોંગી નેતા સામ પિત્રોડાનો ઉગ્ર વિરોધ, ભાજપ દ્વારા મોડાસામાં પૂતળા દહન