નર્મદા જિલ્લાના જંગલોમાં આગ રોકવા માટે દવ પટ્ટા મરાયા