રામોલમાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલે દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો