આજવા સરોવરની જળસપાટી ભયજનક સ્તરથી માત્ર 1.82 ફૂટ દૂર