રખડતાં ઢોર; હાઈકોર્ટે કહ્યું, તંત્રએ કાગળ પર કાર્યવાહી કરી છે