નડિયાદની ફેક્ટરીમાંથી ભેળસેળયુક્ત 1462 કિલો ઘી મળ્યું