નાના વરાછાની મૂર્તિ-વીજ વચ્ચે સ્પાર્ક થતાં યુવકને ઈજા