ખંભાતમાં મૂર્તિ વીજલાઈનને અડતાં પાંચ લોકોને કરંટ , બેના મોત