અયોધ્યાથી રામેશ્વરમ સુધી 290 સ્થાનો પર શ્રીરામ સ્તંભ સ્થાપિત કરાશે