સરકારી આવાસોમાં શૌચાલય-બાથરૂમનું પાણી ટપકતા પરેશાની