નિવૃત્ત પોલીસ કર્મચારીની પત્નીના ગળામાંથી અછોડો તોડનાર ઝડપાયા