ગુજરાત ખાંડ ઉદ્યોગ સંઘના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ નિમાયા