બનાસકાંઠા LCBએ દારૂ ભરેલી ટ્રક સાથે બે ને ઝડપી પાડ્યા