હઠીપુરા પાસે ઉભેલી ટ્રક પાછળ બાઈક ઘુસી જતાં બેનાં મોત