એકલવ્ય સાંસ્કૃતિક ફેસ્ટીવલમાં ડાંગના વિદ્યાર્થીઓ વિજેતા