ચલથાણ ટ્રાન્સપોર્ટ નગરમાં 17 લાખથી વધુનો દારૂ ઝડપાયો