સરકારી કોલેજના અધ્યાપકોએ હાથમાં પ્લે કાર્ડ સાથે ગરબા કર્યા