પિતાએ પુત્રને બિલ્ડીંગ પરથી ફેકી પોતે આત્મહત્યા કરી