ડાકોર પાલિકામાં મહિલાઓ દૂષિત પાણીના બોટલ લઇ પહોંચી