કચરાપેટીમાં ત્યજી દેવાયેલી બાળકીને હોસ્પિટલના સ્ટાફે " દુર્ગા' નામ આપ્યુ