વૈશ્વિક ક્ષેત્રે ભારતીય ડિઝાઇનરો માટે નવીન તકોની આશા