વર્લ્ડકપ; પોલીસ કમિશનર દ્વારા નો ડ્રોન ફ્લાય ઝોન જાહેર