યાત્રાધામ બહુચરાજીમા નવું ફીડર શરૂ કરાતાં 3567 વીજ ગ્રાહકોને રાહત...