ભરૂચ શહેરના માર્ગો પર ખાડાઓએ જમાવ્યું સામ્રાજ્ય...