મહિલાઓના ફોટા પાડતાં બે યુવકને ઘાઘરો-ચોળી, ચંપલનો હાર પહેરવ્યો…