સ્ટેડિયમમાં સુરક્ષા ચૂક ; અનેક પોલીસકર્મી સસ્પેન્ડના કગારે !