ડો. મોનિકા શાહને પ્રતિષ્ઠિત 'તાનારીરી એવોર્ડ'થી સન્માનિત કર્યા