મેહસાણા જિલ્લા પંચાયત મચ્છર ઉત્પતિ કેન્દ્રો શોધવા ડ્રોન ઉડાડશે...