ચાલુ શાળાએ એંગલો સાથે શેડ ધરાશાયી, 34 બાળકોનો બચાવ...