હનુમાનબારી સર્કલ પાસે હાઈવેની વચ્ચોવચ રખડતા ઢોરોનો અડિંગો...