સ્વચ્છતાના ૬૦ દિવસ; એસ.જી. હાઈવે ઉપરથી ૧૨૬ મેટ્રીકટન કચરાનો નિકાલ