કપરાડાના જંગલ અને ડુંગરાળમા ડ્રોનથી વૃક્ષોના બિયારણનું વાવેતર કરાયું...