ગાંધીનગરના ઘ - 5 સર્કલ નજીક અકસ્માતમાં ઈજાગ્રસ્ત શિક્ષકનું મોત