ફૂડ વિભાગે 3 માસ અગાઉ લીધેલ સેમ્પલ સબસ્ટાન્ડર્ડ હોવાનો રિપોર્ટ...