વેકેશન પૂર્ણ; આજથી સ્કૂલો-કોલેજોમાં બીજા શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ