મહેસાણામાં જીઇબી પાસે નડતરરૂપ શાકભાજીની લારીઓ હટાવાઈ...